• DD slash MM slash YYYY
 • A. Suicide

 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • B. Offending

 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • C. Health

 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • D. Social

 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • E. Accidental Overdose

 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • F. Treatment Issues

 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo
 • YesNo